ข่าวสำนักวิชา

ข่าววิจัย

ข่าววิจัย
Supawich Phanpoch

อาจารย์ SOLGEN ผลิตโครงการวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม -โครงการการพัฒนาความคงทนในการจำและเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (STAD)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าววิจัย
Supawich Phanpoch

อาจารย์ SOLGEN ผลิตโครงการวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม -โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช)

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์