คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.ชวินภัช ศรีสงคราม
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2498, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2498, 2401-2

E – mail

pluckhan@wu.ac.th

อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-3842 6261, 0-7567-3813 2401

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

3842 6261, 3813 2401

E – mail

snopphor@wu.ac.th

อาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-72899, 0-7567-2801-3

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72899, 2801-3

E – mail

nunsasorn.kh@wu.ac.th

 
รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ศิลปะและการออกแบบ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6214, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

6214, 2401-2

E – mail

srewat@wu.ac.th

อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ศิลปะและการออกแบบ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6267, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

6267, 2401-2

E – mail

suvita.ph@wu.ac.th

 
ผศ.เจนจิรา แก้วรัตน์
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6270, 0-7567-2304-5

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

6270, 2304-5

E – mail

kjenjira@wu.ac.th

อาจารย์สุธีระ ทองขาว
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-4128 6271, 0-7567-4115

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

4128 6271, 4115

E – mail

tsuthira@wu.ac.th

ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6216, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

6216, 2401-2

E – mail

chuthamat.ra@wu.ac.th

ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6269, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

6269, 2401-2

E – mail

rungruang.ja@wu.ac.th

 
ผศ.ปิยชาติ สึงตี
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6263, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

6263, 2401-2

E – mail

piyachat.su@wu.ac.th

ผศ.ดร.วิทยา อาภรณ์
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6274, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

6274, 2401-2

E – mail

avithaya@wu.ac.th

ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6213, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

6213, 2401-2

E – mail

ptaweelu@wu.ac.th

ผศ.ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6273, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

6273, 2401-2

E – mail

khemmanit.wa@wu.ac.th

อาจารย์ปกรณ์สิทธิ ฐานา
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2449, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72449, 72401-2

E – mail

pagornsit.th@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.พรรณยุพา ธรรมวัตร
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72401-2

E – mail

phanyupha.th@wu.ac.th

อาจารย์กนกกาญจน์ เมืองแก้ว
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72401-2

E – mail

kanokkarn.mu@wu.ac.th

 

อาจารย์กิตติ เชาวนะ
อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6445, 0-7567-6431

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

76445, 76431-3

E – mail

ckitti@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.ฝนทิพย์ มากเกลี้ยง
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72401-2

E – mail

fonthip.ma@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.กรรณิกา ทองขาว
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72401-2

E – mail

kannika.to@wu.ac.th