โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ มรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรม เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรม แห่งนครอารยธรรม ฟุ้งเฟื่องเมืองลิกอร์

วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ  สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ มรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรม แห่งนครอารยธรรม ฟุ้งเฟื่องเมืองลิกอร์  ซึ่งหลักสูตรการถ่ายทอดบาติกเป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างสรรค์งานผ้าบาติก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ไม่มีอาชีพ หรือมีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ จำนวน 30 คน โดยจัดกิจกรรมขึ้นที่ ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ให้กับชุมชน มีความเข้าใจและเกิดทักษะในการทำงานศิลปะการทำผ้าบาติก เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในการวางแผนการดำเนินงาน และสามารถต่อยอดอาชีพการทำผ้าบาติกในอนาคตได้

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างสรรค์งานผ้าบาติก ภายใต้การดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) โดยได้ดำเนินการครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ และการพัฒนา ส่งเสริมทักษะอาชีพผู้ประกอบการ มีการบูรณาการการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ต้นกระบวนการ โดยเริ่มสอนตั้งแต่ กระบวนการออกแบบ กระบวนการการผลิต และกระบวนการตลาด ซึ่งการทำงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต (กศน.เขต 4 อำเภอสิชล) ซึ่งเป็นบุคลากรในพื้นที่ และร่วมมือกับผู้ประกอบการผ้าบาติก กลุ่มลายเส้น ผู้มีความรู้และการปฏิบัติเชิงลึกด้านการผลิตสินค้าผ้าบาติก เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้ครบถ้วน

นอกจากนี้ทางโครงการมีการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติจริง เช่น หม้อต้มขนาดเล็ก,  แฟรมผ้า, ขวดใส่สี, ถังล้างพู่กัน, พูกันขนาดต่างๆ, จันตั้ง เป็นต้น รวมถึงอาหารและของว่างให้แก่นักเรียนทุกคน ซึ่งนักเรียนจะสามารถเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลัก (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 “Quality Education”ส่งเสริมทำให้ได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการระหว่างศาสตร์และสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและนอกของมหาวิทยาลัย

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ ในฐานะผู้บรรยาย ได้นำเสนอเนื้อหา ใน 5 วัน โดยมีเนื้อหาบรรยาย ดังนี้

วันที่ 1 อบรมให้ความรู้ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก และการออกแบบและการสร้างแรงบัลดาลใจเพื่อพัฒนาผ้าบาติก ฝึกปฏิบัติการ การค้นคว้าหาข้อมูล การออกแบบ Design Clinic การพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ และ สาธิตการทำผ้าบาติก

วันที่ 2 การสร้างแพทเทิล การเขียนลวดลายลงบนกระดาษ การสร้างแพทเทิล การเขียน ลวดลายลงบนผ้า (การออกแบบลวดลายจากวัฒนธรรม) การฝึกปฏิบัติการ (การลงเทียน และลงสี การฟิกสีบาติก)

วันที่ 3 ฝึกปฏิบัติการ (การลงเทียน และลงสี การฟิกสีบาติก) (นำผ้าไปตัดเย็บเพิ่มเติมที่บ้าน)

วันที่ 4 อบรมให้ความรู้ เรื่อง การนำเสนอสินค้า การถ่ายภาพ  การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบรม การถ่ายภาพ

วันที่ 5 การให้ความรู้ในการนำเสนอสินค้า และการขายสินค้า

จากเนื้อหาการอบรม ผู้เข้าร่วมจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอด และสามารถประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองในอนาคตได้