จำนวนโครงการทั้งหมด

โครงการ
0

โครงการบริการวิชาการเชิงสังคม

โครงการบริการวิชาการ 2564

-ไม่มีโครงการ-

โครงการบริการวิชาการ 2563

-ไม่มีโครงการ-

โครงการบริการวิชาการ 2564
ที่. ชื่อโครงการ จำนวนเงิน
1 จัดทําหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนใหม่ และโรงเรียนพื้นที่รายรอบ 45,000
2 การจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจรังนกบ้านไทย ในยุค COVID 19 เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4,000,000
3 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 800,000
4 Impact of Environment on Ban Don Bay ecosystems, Surat Thani Province สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 900,000
5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ปีที่ 2 128,000
6 การพัฒนาชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่ใช้งบประมาณ
7 ส่งเสริมสิทธิของเกษตรกรภาคใต้ ไม่ใช้งบประมาณ
8 การตรวจสอบข้อเท็จริงโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว จ.พัทลุง ไม่ใช้งบประมาณ
9 พัฒนาความคงทนในการจำและเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (STAD) 325,500
10 พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายภาคใต้อนบน 3,300,000
11 แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี ของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up)หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับตลาด E-Commerce 500,000
โครงการบริการวิชาการ 2563
ที่. ชื่อโครงการ จำนวนเงิน
1 พัฒนาความคงทนในการจำและเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (STAD) 325,500
2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 3,300,000
3 แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี ของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับตลาด E-Commerce 500,000