คณะผู้บริหาร สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
รักษาการแทนคณบดี

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6360, 0-7567-3808

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

76360, 73808

E – mail

surin.ma@wu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชาติ สึงตี
รักษาการแทนรองคณบดี

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6263, 0-7567-2401

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

76263, 72401-2

E – mail

piyachat.su@wu.ac.th

อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2406, 0-7567-2401

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72406, 72401-3

E – mail

pavirasa.pr@wu.ac.th

Aj. Junifer Leal Bucol
หัวหน้าสาขาวิชาพหุภาษา

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2441, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2441, 2401-2

E – mail

junifer.bu@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6213, 0-7567-2401

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

76213, 72401-2

E – mail

ptaweelu@wu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาร์ค เบดูยา อูลา
หัวหน้าสถานวิจัย

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2443, 0-7567-2401

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72443, 72401-2

E – mail

mark.ul@wu.ac.th