สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 5
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

 

                                                       SOLGEN FACEBOOK

                                                       solgen.wu@gmail.com

                                                       075-672-401-2

                                                        075-672-431