อาจารย์ SOLGEN เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมวิพากษ์หลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมพูนสวาท กฤดากร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมกันวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาต่อไป