SOLGEN Research Grant

0
Gross External Grant
0
Gross Internal Grant (Baht)
0
Total

โครงการทุนวิจัย ปี 2565

โครงการวิจัยทุนภายนอก
ที่หัวหน้าโครงการชื่อโครงการวิจัย แหล่งงบจำนวนเงิน (บาท)
1ผศ.ปิยชาติ สึงตีLocal wisdom management in the midst of bio-diversity in the south-east coastกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม2,750,000
2ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุมUtilization productivity improvement of Myristica fragrans Houtt.
cooperate with genetic conservation in Ron Phibun District, Nakhon Si Thammarat
อพ.สธ.670,000
3ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุมโครงการ U2T เฟส 2
(ตำบลเกาะทวด)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม107,500
4ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุมโครงการ U2T เฟส 2
(ตำบลกำแพงเซา)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม107,500
5นายกิตติ เชาวนะA study of bamboo utilization wisdom in Nakhon Si Thammarat.อพ.สธ.400,000
6นางสุวิตา แก้วอารีลาภCreating pattern design techniques onthe tie-dye fabric of Nipa’s fruits to develop a collection of local fabric products in Pak Phanang Basinอพ.สธ.190,000
7ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทาLichen Diversity in Kiriwong Village Tourism Area of Nakhon SiThammarat Provinceอพ.สธ.105,700
8ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทาUsing of Bioindicator for Estimation of Environmental Quality in Kiriwong Village Tourism Area of Nakhon Si Thammarat Provinceอพ.สธ.200,000
10ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะU2T Phase2 (ตำบลชะเมา)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม200,000
11รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์Design and Development of Handicraft Product by Banana Fiberอพ.สธ.200,000
12ผศ.ดร.วิทยา อาภรณ์Project to promote women’s roles in community forest development in communities campaigning for land reform: the case of the Southern Peasants Federation of Thailand (SPFT)Southern Peasants Federation of Thailand (SPFT)58,777
13ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุมBuilding Business Models by Promoting the Efficiency of Oil Palm Co-production between the farmers, factories, and Krabi’s Provincial AgenciesSouthern Peasants Federation of Thailand (SPFT)58,777
โครงการวิจัยทุนภายใน
  ที่     หัวหน้าโครงการ            ชื่อโครงการวิจัย เลขที่สัญญารับทุน   จำนวนเงิน (บาท)
1ดร.กรรณิกา ทองขาวDifferentiation of Centella asiatica from the relate species Hydrocotyle umbellata and Hydrocotyle javanica: the authentication of herbal species using DNA barcoding method for quality controlWU65209100,000
2นายนรากร สุวรรณโชติการศึกษาประสิทธิภาพระดับออกซิเจนและประสิทธิภาพทางร่างกายของผู้เล่นกีฬาประเภทแร็กเกตWU65202100,000

โครงการทุนวิจัย ปี 2564

โครงการวิจัยทุนภายนอก
ที่. หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย  แหล่งงบ จำนวนเงิน
1 ผศ.ปิยชาติ สึงตี การจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจรังนกบ้านไทยในยุค COVID 19 เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4,000,000 บาท
2 อาจารย์ สุธีระ ทองขาว Developing Digital Solution-based Monitoring and Evaluation Methodology to access the impact and benefits of living Weir องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ผ่านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ONWR) 1,000,120 บาท
3 อาจารย์ เจนจิรา แก้วรัตน์ Impact of Environment on Ban Don Bay ecosystems, Surat Thani Province สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 900,000 บาท
4 ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 800,000 บาท
5 ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม Optimizing the production process of herbal medicines and supplements to the standards of the Food and drug Administration, Ministry of Public Health บริษัท สยาม สมาร์ท เฮิร์บ จำกัด 426,000 บาท
6 ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น Child Protection System and Emergency Response Plan in Yala Province, Thailand Save the Children International 500,000 บาท
  7 อาจารย์มลชฎาภร สุขการ การออกแบบภาพประกอบส่งเสริมการอนุรักษณ์เมืองเก่า นครศรีธรรมราช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อพ.สธ.)   323,281.75 บาท
  8 รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืชกล้วย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อพ.สธ.)   392,000 บาท
  9 ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา ความหลากหลายชนิดของไลเคนในพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อพ.สธ.)   105,700 บาท
  10 อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์ โครงการ การสำรวจและศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์พืชป่าชายเลน บริเวณอ่าวปากพญา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อพ.สธ.)   94,850 บาท
  11 ผศ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนใหม่ และโรงเรียนพื้นที่ชุมชนรายรอบ ศูนย์บริการวิชาการ มวล. 45,000 บาท
  12 อาจารย์ ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ ทัศนคติของพยาบาลที่มีต่องานรายได้ต่ำ: กรณีศึกษาของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทุนส่วนตัว 10,000 บาท
  13 ผศ. ดร.อัมพร หมาดเด็น Gender Analysis of Violent Extremism and the Impact of COVID-19 on Peace and Security in ASEAN: Evidence-based Research for Policy Monash Gender Peace and Security, Monash University ประเทศออสเตรเลีย 134,000 บาท
โครงการวิจัยทุนภายใน
  ที่.      หัวหน้าโครงการ             ชื่อโครงการวิจัย                แหล่งงบ        จำนวนเงิน
  1 Benjamin Panmei English Proficiency and Academic Achievement: Can Students’ Grades in English Courses Predict Their Academic Achievement? ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล    50,000 บาท
  2 Dr. Ali Zahabi Motivation in EFL Context: A survey of Thai Students English Languages Learning Motivation ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล    50,000 บาท
  3 Dacedille Tanco Tuan The interplay between Help Seeking Avoidance Among EFL Students and Social Climate of EFL Classroom at University in Thailand ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล    50,000 บาท
  4 Junifer Bucol Does Gamification Work for Low Proficiency Student? Gamified Vocabulary at Home and Learning Outcomes in Class Using Quizlet ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล    49,783 บาท
  5 อาจารย์ศิริพร แทนสุวรรณ อาจารย์ญศิตา คงทวี Narrative Strategies in Female Writers’ Autobiographies about their Experience of Depression ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล   50,000 บาท
  6 อาจารย์ปกร์สิทธิ ฐานา ความสัมพันธ์ระหว่าง Familism กับการคอร์รัปชันในสังคมไทย ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล   50,000 บาท
  7 Kiki Juli Anggoro Pear Deck Utilization in EFL Writing Instruction: A Study on Students’ Achievement and Perceptions ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล   50,000 บาท
  8 Hungpungwo Ringphaso Zimik & Dr. Sandeep Lloyd Kachchhap Teachers’ Job Satisfaction: Understanding the Impact of Organizational Identification and Instructional Support ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล   50,080 บาท
  9 Thinley Wangdi & Dr. Sandeep Lloyd Kachchhap VLSs and its Relationship with Vocabulary Learning of ESL Students in Bhutan ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล   52,150 บาท
  10 Mark Treve What Covid-19 has Introduced into Education: Challenges Facing Higher Education Institutions (HEIs) ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล   43,000 บาท
  11 อาจารย์ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ Plastic and heavy metals in sediment and aquatic organism ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล   50,000 บาท
  12 อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ เครื่องมือทดสอบความจำสำหรับนักกีฬา ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล   50,000 บาท
  13 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ Plastic and Heavy Metals in Sediment and Aquatic Organism ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล   50,000 บาท
  14 อาจารย์ณัญศศรณ์ ขุนสวัสดิ์ การประเมินผลแบบ Formative Assessment ตามคุณลักษณะการจัดการเรีบนการสอนแบบ UKPSF กับผลของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ด้านกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล   50,000 บาท
  15 Dr.Marlon D. Sipe Exploring the New Normal Practices in University EFL Classrooms: Voices of the Lecturers and Students ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล   50,000 บาท
  16 Ms. Ku Nur Amelia Binti Ku Doris & Ms. Sherina Shahnaz Binti Mohamed Fauzi Listening Anxiety of Foreign EFL Students in a Malaysian University: Causes and Coping Strategies ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล   52,500 บาท
  17 Ms. Nur Lailatur Rofiah Gamified Learning in English Teaching: Learning Outcomes, Enjoyment, Anxiety, and Engagement ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล   50,000 บาท
  18 Ms. Nur Lailatur Rofiah Gamified Learning in English Teaching: Learning Outcomes, Enjoyment, Anxiety, and Engagement ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล   50,000 บาท

โครงการทุนวิจัย ปี 2563

โครงการวิจัยทุนภายนอก
ที่. หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการวิจัย  แหล่งงบ จำนวนเงิน
1 อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี โครงการพัฒนาความคงทนในการจำและเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ STAD สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 325,500 บาท
2 อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น Urban Governance and Public Service in Southeast Asia. Australian National University 5,000 AUD
3 อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น Research Consultant of Women Networks: Increasing Accountability of Religious and Governmental Institutions to Reduce Violence against Women in the Deep South Thailand – VAW Project Oxfam 580,000 บาท
4 อาจารย์มลชฎาภร สุขการ โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมชุมชนบ้านมะยิง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 189,195 บาท
5 อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา ความหลากหลายชนิดของไลเคนบนถนนสายวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 91,700 บาท
6 อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา ความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวปากพญา อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 103,600 บาท
7 อาจารย์ ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ Rationales and Constraints of Managers When Hirig Foreign Worker in Singapore: A Study of the Manufacturing and Manufacturing Related Services Sectors ทุนส่วนตัว 15,000 บาท
8 อาจารย์ ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ Team Members’ Perspectives on Factors Affectig Virtual Team Working in Information Technology Consulting Firms ทุนส่วนตัว 15,000 บาท
9 อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา ความหลากหลายชนิดของไลเคนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 105,700 บาท
โครงการวิจัยทุนภายใน
  ที่.      หัวหน้าโครงการ             ชื่อโครงการวิจัย                แหล่งงบ        จำนวนเงิน
  1 อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ, ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา หัตถกรรมลูกปัดโนรา: ทุนทางวัฒนธรรมกับคติชนสร้างสรรค์ ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล    100,000 บาท
  2 อาจารย์ยุทธศิลป์ อร่ามศรี พุทธจริยศาสตร์กับการลักลอกผลงาน ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล     50,000 บาท
  3 อาจารย์อุสวาตุน คาซานา (Miss Uswatun Khasanah) Developing an Accessible Flipped Classroom Model to Improve Students’ English Pronunciation ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล     50,000 บาท
  4 อาจารย์ ดร.บูดี้ วาลูโย (Dr.Budi Waluyo) Predictors of Thai EFL Learners’ English Speaking Performance: Roles of Affective Variables and Willingness to Communicate ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล     50,000 บาท
  5 อาจารย์ ดร.อันดริจา มาติก (Dr.Andrija Matic) Aldous Huxley’ s Spiritual Evolution: Religion Vs. Spirituality in his Short Stories ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล     50,000 บาท
  6 อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร, อาจารย์ทัดดาว รักมาก วัจนกรรมการโน้มน้าวใจสื่อสังคมออนไลน์: กรณีศึกษาแฮชแท็กบนทวิตเตอร์ ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล     100,000 บาท
  7 อาจารย์แอนนิสา ลอร่า มาเรต้า (Miss Annisa Laura Maretha) Roles of Agency for Learning in ELT Context: Cases of Low and High Proficiency Students ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล     50,000 บาท
  8 อาจารย์ราห์มาห์ บาโกโก (Miss Rahmah Bakoko) The Influence of Thai Students’ Cultural and Religious Background on Their English Pronunciation Skill Ability ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล     50,000 บาท
  9 อาจารย์นูร ไลลาทัล โรเฟีย  (Miss Nur Lailatur Rofiah)  EFL Learner Acceptance and Perceived Risk of Cheating: Using Socrative for Vocabulary Tests ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล     50,000 บาท
  10 อาจารย์เหนียน นูเอต อัน (Miss Nguyen Nguyet Anh)  An exploration on English speaking self-efficacy among Thai university students ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล     50,000 บาท
  11 อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งปกคลุมดิน ต่อปริมาณน้ำท่าและตะกอนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล    100,000 บาท
  12 อาจารย์พัชรพร สาลี วาทกรรมการเมืองบนแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2562) ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล     80,000 บาท
  13 อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง การถ่ายภาพเชิงพาโนรามาพลวัตสูงเพื่องานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทบุคคล     50,000 บาท
  14 อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง “ลองแล” สถาปัตยกรรม ชุมชน คนและของ ทุนอุดหนุนการจัดทำตำราและหนังสือ      30,000 บาท