รายได้สุทธิ

บาท
0

โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์

โครงการบริการวิชาการ 2564
ที่.ชื่อโครงการรายได้
1โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ WUTEP 249,750 บาท
โครงการบริการวิชาการ 2563
ที่.ชื่อโครงการรายได้
1โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ WUTEP  139,800 บาท
ยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์