ปรัชญาการศึกษา

สร้างฐานด้านภาษา พัฒนาทักษะชีวิต สร้างบัณฑิตคนดีและคนเก่ง

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรทางวิชาการด้านการศึกษาทั่วไปชั้นนำของประเทศไทย

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนรายหมวดการศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสำนักวิชาและวิทยาลัย เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ต้องการผลิต “บัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง”
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติในด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งศวรรษตที่ 21
4. อนุรักษ์และพื้นฟูศิลปวัฒนธรรมผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเข้ากับการเรียนการสอนหมวดการศึกษา
ทั่วไป

วัฒนธรรมองค์กร

ความแตกต่างคือพลัง