คณาจารย์สาขาวิชาพหุภาษา

Asst. Prof. Dr. Budi Waluyo
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2445, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2445, 2401-2

E – mail

budi.wa@wu.ac.th

Aj. William JR Franco Perales
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2444, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2444, 2401-2

E – mail

william.pe@wu.ac.th

Aj. Thinley Wangdi
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2409, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2409, 2401-2

E – mail

thinley.wa@wu.ac.th

Dr. Mark Treve
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2436, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2436, 2401-2

E – mail

mark.tr@wu.ac.th

Aj. Hungpungwo Ringphaso Zimik
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2408, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2408, 2401-2

E – mail

hungpungwo.zi@wu.ac.th

Aj. Feng Min
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2432, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2432, 2401-2

E – mail

feng.mi@wu.ac.th

Aj. Phitsinee Koad
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2428, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2428, 2401-2

E – mail

phitsinee.ka@wu.ac.th

Asst.Prof. Mark Bedoya Ulla
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2443, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2443, 2401-2

E – mail

mark.ul@wu.ac.th

Dr. Sandeep Lloyd Kachchhap
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2405, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2405, 2401-2

E – mail

sandeep.ka@wu.ac.th

Dr. Marlon Domagco Sipe
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2401-2

E – mail

marlon.si@wu.ac.th

Aj. Napattanissa Sangkawong
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2428, 0-7567-401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72428, 2401-2

E – mail

napattanissa.sa@wu.ac.th

Aj. Lalhmunmawii Kachchhap
Lecturer

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2401-2

E – mail

lalhmunmawii.ka@wu.ac.th

Dr. Henry II Esteva Lemana
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2401-2

E – mail

henry.le@wu.ac.th

Asst. Prof. Nur Lailatur Rofiah
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2404, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2404, 2401-2

E – mail

nur.ro@wu.ac.th

 
อาจารย์ธชมล กำลังเกื้อ
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาไทยและวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6212, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

6212, 2401-2

E – mail

manirat.ka@wu.ac.th

อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาไทยและวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2406, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2406, 2401-2

E – mail

pavirasa.pr@wu.ac.th

อาจารย์ณศิตา คงทวี
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาไทยและวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2403, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2403, 2401-2

E – mail

nasita.ko@wu.ac.th

อาจารย์ศิริพร แทนสุวรรณ์
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาไทยและวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2448, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2448, 2401-2

E – mail

siriporn.ta@wu.ac.th

ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาไทยและวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2069, 0-7567-2002

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72069, 72401-2

E – mail

nibondh.ti@wu.ac.th

อาจารย์เมธัส ศิริวัฒน์
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาไทยและวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72401-2

E – mail

methus.si@wu.ac.th