รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
รักษาการแทนคณบดี/ประธานคณะกรรมการ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2055, 0-7567-2005

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72055 2977, 72005-6

E – mail

jmullica@wu.ac.th

Aj. Junifer Leal Bucol
หัวหน้าสาขาวิชาพหุภาษา/กรรมการ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2441, 0-7567-2401-2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2441, 2401-2

E – mail

junifer.bu@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป/กรรมการ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6213, 0-7567-2401

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

76213, 72401-2

E – mail

ptaweelu@wu.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาร์ค เบดูยา อูลา
หัวหน้าสถานวิจัย/กรรมการ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2443, 0-7567-2401

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72443, 72401-2

E – mail

mark.ul@wu.ac.th

อาจารย์มาร์ค เทรวี
กรรมการ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2436, 0-7567-2401

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72436, 72401-2

E – mail

mark.tr@wu.ac.th

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา
กรรมการ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6269, 0-7567-2401

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

76269, 72401-2

E – mail

rungruang.ja@wu.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชาติ สึงตี
รักษาการแทนรองคณบดีและเลขานุการ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6263, 0-7567-2401

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

76263, 72401-2

E – mail

piyachat.su@wu.ac.th

Ms. Thanaporn Jaroenporn
ผู้ช่วยเลขานุการ

External Phone No.

0-7567-2401, 0-7567-2402

Internal Phone No.

2401, 2402

E – mail

thanaporn.ja@wu.ac.th