พนักงานสายปฏิบัติการ
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

นางสาวลักษิกา เรืองสังข์
นักวิชาการสาขาวิชาพหุภาษา

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2463, 0-7567-2464-5

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2463, 2464-5

E – mail

luksika.ru@wu.ac.th

นายศุภวิชญ พันธ์โภชน์
นักวิชาการสาขาวิชาพหุภาษา

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2464, 0-7567-2463

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2464, 2463

E – mail

supawich.pa@wu.ac.th

นางสาวพัชรี เมืองมุสิก
นักวิชาการสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2465, 0-7567-2463-4

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2465, 2463-4

E – mail

patcharee.ma@wu.ac.th

นางสาวธนพร เจริญพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2401, 0-7567-2402

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2401, 2402

E – mail

thanaporn.ja@wu.ac.th

นางสาวพรปวีณ์ เมืองจันทร์
พนักงานธุรการ/เลขานุการคณบดี

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2401, 0-7567-2402

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

2401, 2402

E – mail

pornpawee.mu@wu.ac.th