รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
รักษาการแทนคณบดี/กรรมการสภาวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2055, 0-7567-2005

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72055 2977, 72005-6

E – mail

jmullica@wu.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชาติ สึงตี
รักษาการแทนรองคณบดี/กรรมการกรณีปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนคณบดี

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6263, 0-7567-2401

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

76263, 72401-2

E – mail

piyachat.su@wu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา
กรรมการสภาวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-6269, 0-7567-2401

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

76269, 72401-2

E – mail

rungruang.ja@wu.ac.th

อาจารย์มาร์ค เทรวี
กรรมการสภาวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

0-7567-2436, 0-7567-2401

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

72436, 72401-2

E – mail

mark.tr@wu.ac.th