สรุปอัตรากำลัง

0
สาขาวิชาพหุภาษา
0
สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป
0
สายปฏิบัติการ
0
ทั้งหมด
0
อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
0
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

กลุ่มสาขาวิชา

1.

นายจูนิเฟอร์ ลีล บูโคล

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

2.

ผศ. มาร์ค เบดูยา อูลา

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

3.

ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย

ปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษ

4.

ดร.ซานดีพ ลอยด์ แคชแชป

ปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษ

5.

ผศ. พิชญ์สินี เควด

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

6.

ผศ. กิกิ จูลี อังโกโร

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

7.

ดร. มาร์ค เทรวี

ปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษ

8.

ผศ. นูร ไลลาทัล โรเฟีย

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

9.

นางเฝิง หมิน

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

10.

นางสาวอุสวาตุน คาซานา

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

11.

นายฮงพงโว ริงฟาห์โซ ซิมิค

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

12.

นายทินลี่ วังดี้

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

13.

นายลิม จง ยิว

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

14.

นางสาวแอนนิสา ลอร่า มาเรต้า

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

15.

นายวิลเลี่ยม เจอาร์ ฟรานโก พีราเลส

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

16.

ดร. มาร์ลอน โดแมคโค ซิเป

ปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษ

17.

นางสาวณภัชก์ธนิษฐ์สา สังขวงศ์

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

18.

ลัลมุนมาวี  แคชแชป

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

19.

ดร.เฮนรี่ เอสเตว่า เลมานา

ปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษ

20.

นางสาวกฤษณา ริกา โอ บาร์รอน

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

21.

นางสาวมาริลิน จีมีเนส ลูแมคเทา

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

22.

นางสาวเรฮิตา ฮาเซียน บาตูบารา

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

23.

ดร.เมอลิยานิ ปูตรี อังกรานิ

ปริญญาเอก

ภาษาอังกฤษ

24.

นายมิเกล ลอเรนโซ บอร์จา การ์เซีย

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

25.

นายโจเอล เอ็ม ลิกอยลิกอย

ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

กลุ่มสาขาวิชา

1.

ผศ.ปิยชาติ  สึงตี

ปริญญาโท

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.

ผศ.ดร.ทวีลักษณ์  พลราชม

ปริญญาเอก

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.

รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.

ผศ.ดร.ลัคนา ศรีสงคราม พิมพ์จันทร์

ปริญญาเอก

กีฬาและสุขภาพ

5.

ผศ.ดร.ลักษณ์นารา  ขวัญชุม

ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.

ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต

ปริญญาเอก

ภาษาไทย

7.

ผศ.ดร.รุ่งเรือง  จันทา

ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.

ผศ.ดร.วิทยา  อาภรณ์

ปริญญาเอก

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9.

ผศ.ดร.จุฑามาศ  รัตติกาลสุขะ

ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10.

ดร.เขมนิจ  วัฒนทินโชติ

ปริญญาเอก

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11.

นายนรากร  สุวรรณโชติ

ปริญญาโท

กีฬาและสุขภาพ

12.

ดร.กรรณิกา  ทองขาว

ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13.

นางสาวธชมล กำลังเกื้อ

ปริญญาโท

ภาษาไทย

14.

ผศ.เจนจิรา  แก้วรัตน์

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15.

นายสุธีระ  ทองขาว

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16.

นางปิยนุช  ขุนสวัสดิ์

ปริญญาโท

กีฬาและสุขภาพ

17.

นายทรงพันธุ์  จันทร์ทอง

ปริญญาโท

ธุรกิจและการประกอบการ

18.

นายมนวัธน์  พรหมรัตน์

ปริญญาโท

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19.

ผศ.สุวิตา  แก้วอารีลาภ

ปริญญาโท

ธุรกิจและการประกอบการ

20.

ผศ.มลชฎาภร  สุขการ

ปริญญาโท

ธุรกิจและการประกอบการ

21.

นางสาวปวิรศา  ประดิษฐศร

ปริญญาโท

ภาษาไทย

22.

นางสาวศิริพร  แทนสุวรรณ์

ปริญญาโท

ภาษาไทย

23.

นางสาวณศิตา  คงทวี

ปริญญาโท

ภาษาไทย

24.

นายปกรณ์สิทธิ  ฐานา

ปริญญาโท

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25.

นายกิตติ เชาวนะ

ปริญญาโท

ธุรกิจและการประกอบการ

26.

ดร.ฝนทิพย์  มากเกลี้ยง

ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27.

ดร.พรรณยุพา ธรรมวัตร

ปริญญาเอก

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28.

นางสาวกนกกาญจน์ เมืองแก้ว

ปริญญาโท

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29.

นายเมธัส ศิริวัฒน์

ปริญญาโท

ภาษาไทย

30.

ดร. จุฬาลักษณ์  ชูพรหม

ปริญญาเอก

ธุรกิจและการประกอบการ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

1.

นางสาวลักษิกา  เรืองสังข์

ปริญญาโท

นักวิชาการ

2.

นางสาวพัชรี  เมืองมุสิก

ปริญญาโท

นักวิชาการ

3.

นายศุภวิชญ์  พันธ์โภชน์

ปริญญาตรี

นักวิชาการ

4.

นางสาวสุวรรลี  ทองใบใหญ่

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5.

นางสาวธนพร  เจริญพร

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6.

นางสาวอรทัย  ใจจาง

ปริญญาตรี

พนักงานธุรการ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายเรวัต สุขสิกาญจน์

รองศาสตราจารย์

2.

ดร. นิพนธ์  ทิพย์ศรีนิมิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3.

ดร.บูดี้ วาลูโย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4.

นายปิยชาติ สึงตี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5.

นายมาร์ค เบดูยา อูลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6.

ดร.รุ่งเรือง จันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7.

ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8.

ดร.ลัคนา ศรีสงคราม พิมพ์จันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9.

ดร.วิทยา อาภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10.

นางเจนจิรา แก้วรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

11.

นางสาวพิชญ์สินี เควด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12.

นายกิกิ จูลี อังโกโร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

13.

นางนูร ไลลาทัล โรเฟีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

14.

นางสาวทวีลักษณ์  พลราชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

15.

นางจุฑามาศ  รัตติกาลสุขะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

16.

นางสุวิตา แก้วอารีลาภ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

17.

นางมลชฎาภร สุขการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

18.

ดร.เขมนิจ  วัฒนทินโชติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

19.

นายกิตติ  เชาวนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

No.

Name – Surname

Department

1.

Asst. Prof.Dr. Budi Waluyo

Languages Department

2.

Dr. Sandeep Lloyd Kachchhap

Languages Department

3.

Dr. Marlon Domagco Sipe

Languages Department

4.

Asst. Prof.Dr. Nibondh Tipsrinimit

General Education Department

5.

Asst. Prof. Dr. Rungruang Janta

General Education Department

6.

Asst. Prof. Dr. Laksanara Khwanchum

General Education Department

7.

Asst. Prof. Dr. Luckhana Srisongkram Pimjan

General Education Department

8.

Dr. Kannika Thongkhao

General Education Department

9.

Dr. Chuthamat Rattikansukha

General Education Department

10.

Dr. Taweeluck Pollachom

General Education Department

11.

Dr. Fonthip Makkliang

General Education Department

12.

Dr. Khemmanit Wattanatinnachot

General Education Department

13.

Dr. Phanyupha Thammawat

General Education Department

14.

Dr. Henry II Esteva Lemana

Languages Department

15.

Dr. Vithaya Arporn

General Education Department

16.

Dr. Julalak Chuprom

General Education Department

17.

Dr. Merliyani Putri Anggraini

Languages Department