สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ตำแหน่งรักษาการแทนคณบดี 8 พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน
  • รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ตำแหน่งรักษาการแทนคณบดี 8 มกราคม 2565 – 8 พฤศจิกายน 2565
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่งรักษาการแทนคณบดี 9 พฤศจิกายน 2562 – 7 มกราคม 2565