สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ตั้งอยู่ที่อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ชุดควบคุมไฟฟ้าในห้องพัก Energy Saver - T.M. HOTEL MANAGEMENT ...

 • เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 09.00 น. และ ปิดเครื่องปรับอากาศ ในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน
 • ปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาพักกลางวัน
 • ปรับอุณภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
 • ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
 • ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อเลิกงาน

 • ใช้กล่องบรรจุอาหารหรือปิ่นโตแทนการใช้โฟมหรือถุงพลาสติก

 • ใช้แก้วน้ำแทนการใช้แก้วพลาสติก
 • การแยกขยะให้ถูกประเภท

 • การใช้กระดาษ 2 หน้า

 • การใช้ระบบ DOMS ในการนำส่งเอกสารแทนการใช้กระดาษ

 • ใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์