รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีและคณาจารย์ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับท่านอธิการบดี

 

เมื่อวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 ท่านศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาพหุภาษา เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ เรือนพักรับรอง เพื่อพบปะและพูดคุยกับคณาจารย์ในสำนักเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการดำเนินงานในปัจจุบัน