GEN ED สาขาพหุภาษา เขาเรียนอะไรกันบ้างนะ❓
อาจารย์จูนิเฟอร์ ลีล บูโคล หัวหน้าสาขาวิชาพหุภาษา มีคำตอบมาเฉลยยยยย

มาทำความรู้จักรายวิชาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์เบนจามิน พันเมย
รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งหมดของนักศึกษา ได้แก่ การฟัง การพูด การออกเสียง การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ และคำศัพท์ และนำไปใช้ในระดับมหาวิทยาลัย

มาทำความรู้จักรายวิชาการฟังและการพูดเชิงวิชาการ กับ อาจารย์เจสโทนี่ ซัลกาโด อาคิวาร์
รายวิชานี้เน้นการพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดของนักศึกษาการใช้ชีวิตประจำวันและในระดับที่เป็นทางการผ่านบทสนทนา ข้อความ การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอด้วยวาจาและรายงาน

มาทำความรู้จักรายวิชาการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการกับ อาจารย์ทินลี่ วังดี้
รายวิชานี้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยผ่านแบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย

มาทำความรู้จักรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนากับ อาจารย์จูนิเฟอร์ ลีล บูโคล
รายวิชานี้สร้างความสามารถของนักศึกษาในการสนทนาภาษาอังกฤษและทักษะการออกเสียงในสภาพแวดล้อมทางวิชาการและวิชาชีพ และเน้นทักษะการพูดเป็นหลัก ซึ่งการฟัง การอ่าน และการเขียนเป็นทักษะรอง

มาทำความรู้จักรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ กับ อาจารย์นูร ไลลาทัล โรเฟีย
รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กลยุทธ์และทักษะต่างๆ แก่นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้น นักศึกษาไม่เพียงแต่เรียนรู้ที่จะสรุป วิจารณ์ และเขียนบทความเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้วิธีสื่อสารอย่างตั้งใจในสภาพแวดล้อมทางวิชาการและวิชาชีพต่างๆ

มาทำความรู้จักรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอกับ อาจารย์อุสวาตุน คาซานา
รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญสี่ประการ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นที่สำนวน โครงสร้าง และคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะสำหรับการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ