คณบดีและคณาจารย์ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับท่านอธิการบดี

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 ท่านศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เชิญ ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปและคณาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ เรือนพักรับรอง เพื่อพบปะและพูดคุยกับคณาจารย์ในสำนักเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการดำเนินงานในปัจจุบัน