ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ปฏิรูปการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (25% สำหรับทุกวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และ 50% สำหรับทุกวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 3 และชั้นที่ 4) สำนักวิชาฯ จึงได้จัดการอบรมให้แก่คณาจารย์ภายใต้ชื่อหลักสูตร English for Faculty (EF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ดังกล่าวได้สามารถพัฒนาความมั่นใจและความเชี่ยวชาญในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในวิชาที่ตนเองเป็นผู้สอนได้