GEN ED เขาเรียนอะไรกันบ้างนะ❓
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป มีคำตอบมาเฉลยยยยย

มาทำความรู้จักรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย กับ อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ
เรียนรู้ภาษาไทยแบบที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างครบถ้วน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิด เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

มาทำความรู้จักรายวิชาความเป็นไทยและพลเมืองโลก กับ อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม
รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ระดับโลกเป็นการเรียนที่มากกว่าการรู้จักว่าตนเองเป็นพลเมืองของชาติไหน เรียนเพื่อรู้จักคนทั้งโลก “global citizenship”

มาทำความรู้จักรายวิชาความเป็นไทยและพลเมืองโลก (หลักสูตรนานาชาติ) กับ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น
รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ระดับโลกเป็นการเรียนที่มากกว่าการรู้จักว่าตนเองเป็นพลเมืองของชาติไหน เรียนเพื่อรู้จักคนทั้งโลก “global citizenship”

มาทำความรู้จักรายวิชาปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์  กับ ผศ.ปิยชาติ สึงตี
เหตุใดทำไมแต่ละคนมีโลกทัศน์ ความคิด และวิถีชีวิต ที่แตกต่าง เพราะแต่ละคนมีปรัชญาชีวิตต่างกัน รายวิชานี้จะให้คำตอบมากมาย และจะฝึกให้รู้้จักมองโลกในหลาย ๆ แบบ

มาทำความรู้จักรายวิชาการแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย กับ อาจารย์มลชฎาภร สุขการ
รายวิชานี้เป็นการนำเสนอแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในการค้นคว้า การสังเกตการณ์ การคิด และการวิจัย

มาทำความรู้จักรายวิชานวัตกรรมและผู้ประกอบการ กับ อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ตั้งแต่กระบวนการคิด การออกแบบ นำไปสู่การสร้างมูลค่าของนวัตกรรม และการทำธุรกิจ

มาทำความรู้จักรายวิชากีฬาและการออกกำลังกาย 1 กับ อาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์
รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย ทักษะกีฬาพื้นฐานประเภทบุคคล ชนิดต่าง ๆ มีทักษะกีฬาและการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

มาทำความรู้จักรายวิชากีฬาและการออกกำลังกาย 2 กับ อาจารย์พัชรพร สาลี
รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย ทักษะกีฬาพื้นฐานประเภททีม ชนิดต่าง ๆ มีทักษะกีฬาและการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

มาทำความรู้จักรายวิชาเทคนิคการสื่อสารในสังคมร่วมสมัย กับ อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร
รายวิชานี้มุ่งเน้นการนำเสนองานในสายวิชาชีพ การใช้เทคนิคและการสื่อสารแบบดิจิทัล มีทักษะ เทคนิค การใช้สื่ออุปกรณ์ การสื่อสาร กับอาชีพต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน