สำนักวิชาฯ ได้จัดโครงการ English for Staff เพื่อฝึกอบรมพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรจากทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถพัฒนาความมั่นใจและความเชี่ยวชาญในการใช้งานภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงานได้