อาจารย์ SOLGEN ถ่ายทอดข้อมูลการใช้ประโยชน์ลูกจันทน์เทศและการอนุรักษ์พันธุกรรมของลูกจันทน์เทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษณ์นารา ขวัญชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวินภัช ศรีสงคราม อาจารย์สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ลูกจันทน์เทศร่วมกับการอนุรักษ์พันธุกรรมของลูกจันทน์เทศ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องตำรับยาลูกจันทน์เทศ คือท่านเภสัชกร พณรัญชน์ พลภักดี มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน 40 คน ท่านวิทยากรได้บรรยายถึงสรรพคุณและประโยชน์ของลูกจันทน์เทศ ในตำรับยาแผนโบราณ 100 ตำรับยาจะมีส่วนผสมของลูกจันทน์เทศ ถึง 70 ตำรับ เช่น เป็นยาลม ยาแก้ระบบทางเดินอาหาร ยาแก้ปวด ยาบำรุงโลหิตสตรี ยาหอม ยารักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น การจัดประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณทางยาของลูกจันทน์เทศนี้ ทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงการอนุรักษ์ รักษา และรณรงค์ที่จะปลูกป่าต้นจันทน์เทศให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศ การมีทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายไป รวมถึงการส่งผลระยะยาวโดยภาพรวมที่ดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและโลกของเราอย่างยั่งยืน

ลูกจันทน์เทศ SDG