SOLGEN จัดค่ายพักแรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทอม 1/66

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป รายวิชา GED65-147 ได้จัดค่ายพักแรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำนักศึกษาจำนวน 58 คนเข้าร่วมโครงการค่ายพักแรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวัดประเมินผลรายวิชา โดยจัดกิจกรรมขึ้นที่ป่าชุมชน “อ่าวอ้ายยอ” ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกและคณะวิทยากรดำเนินกิจกรรมต่างๆในค่ายพักแรมจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 อำเภอทุ่งสง ทั้งนี้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่สำคัญคือการร่วมกับชุมชนเพื่อช่วยซ่อมแซมฝายทดน้ำร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนและกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติด้วยการเดินป่า ศึกษาระบบนิเวศและพืชสมุนไพรต่าง ๆ ในป่าดิบชื้นของป่า “อ่าวอ้ายยอ” ซึ่งยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไว้เป็นอย่างดี

กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตกลางแจ้งร่วมกันเป็นหมู่คณะเพื่อฝึกความอดทนและความยากลำบากท่ามกลางวิกฤตโลกร้อนจากสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายลงการให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตและเห็นคุณค่าตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาหวงแหนและรักทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป