SOLGEN จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างมืออาชีพ

 
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) ร่วมกับชมรมนักศึกษาสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN Student Club) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาในการเขียนเรซูเม่ในรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสม สำหรับเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
 
ในการอบรม นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความสำคัญ รูปแบบ และองค์ประกอบของเรซูเม่ รวมถึงรายละเอียดที่พึงระวัง เช่น การใช้ภาพ การใช้ภาษา การจัดหน้ากระดาษ รวมถึงวิธีการคัดเลือกเนื้อหาที่โดดเด่นและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เพื่อสร้างจุดแข็งในเรซูเม่ พร้อมไปกับการฝึกเขียนเรซูเม่ของตนเอง เมื่อสิ้นสุดการอบรมนักศึกษาจะได้ร่างเรซูเม่ส่วนบุคคลสำหรับนำไปพัฒนาเป็นเรซูเม่สำหรับสมัครงานต่อไป
ภายในงานมีการประกวดเขียนเรซูเม่ โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
 
1. นางสาวอทิตยา สงวนทรัพย์ สำนักวิชาการจัดการ
2. นางสาวนันทัชพร แสงสุวรรณ สำนักวิชาการจัดการ
3. นางสาววิรุฬกานต์ สวัสดิ์วงษ์สกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4. นางสาวปริฌา ชุมสังข์ สำนักวิชารัฐศาสตร์
5. นางสาวอารียา อาตมาตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์
6. นางสาวหัสวาณีย์ บุหลาด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
7. นางสาวฮุสนา พลหลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
8. นางสาวฉันชนก โสแก้ว สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์