อาจารย์ SOLGEN นำทีมวิจัยลงพื้นที่มอบความรู้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา ร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่น บ้านปากพญา จัดกิจกรรม “การอบรมการเพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวบ้านปากพญา” และ “กิจกรรมให้ความรู้เรื่องไลเคนและการสำรวจไลเคนบริเวณป่าชายเลน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประมงท้องถิ่น บ้านปากพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ​2566 โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากลุ่มแปรรูปและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมประมาณ 20 คน มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อให้ชุมชนได้เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่อไป