สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (#SOLGEN) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชาติ สึงตี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ที่ได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจรังนกบ้านไทย ในยุค COVID-19 เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ” เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)