สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) จัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แก่พนักงานสายปฏิบัติการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องภาษาพาสาร อาคารวิชาการ 5

#SOLGEN ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีสำนักวิชาพหุภาษาฯ เป็นประธานในการเปิดงานและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ในการจัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรสายปฏิบัติงาน เพื่อให้มีทักษาะและประสิทธิภาพในการถ่ายภาพและเขียนข่าวมากขึ้น ในการจัดอบรมครั้งนี้ #SOLGEN ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป ของ #SOLGEN เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพ การเรียนรู้ทิศทางของแสงและเงา และคุณธีรพงศ์ หนูปลอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากรในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์อย่างไรให้น่าสนใจและน่าติดตาม