สัมภาษณ์รายการสดเรื่องการดูแลนักศึกษา และคุณภาพบัณฑิต สนว.ศิลปศาสตร์ และ สนว.พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

โดย
– ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต : คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์
– ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา : รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป