สถานวิจัย SOLGEN จัด Workshop การเขียนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 สถานวิจัย สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ได้จัด Workshop การเขียนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ในสาขาวิชาพหุภาษา และสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป ที่ห้องภาษาพาสาร (Phasaphasarn) อาคารวิชาการ 5 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน โดยได้รับเกียรติจากคณบดีสำนักวิชา ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้ให้คำแนะนำขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม ทั้งนี้ ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป ให้เกียรติบอกเล่าประสบการณ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ รวมถึงได้ให้ความรู้ในระหว่างการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยอีกด้วย