สรุปผลงานวิจัยตีพิมพ์ ประจำเดือนเมษายน 2566

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ 1:1 ที่ตอบรับให้ตีพิมพ์และที่ได้รับการตีพิมพ์ ในเดือนเมษายน 2566 ประกอบด้วยจำนวน 4 บทความ ดังนี้

  1. บทความเรื่อง “Factors Influencing Teachers’ Intention to Use Technology: Role of TPACK and Facilitating Conditions” เขียนโดย Aj. Thinley Wangdi ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร “International Journal of Instruction” บนฐานข้อมูล Scopus Index, Q1
  2. บทความเรื่อง “Implementing gamified vocabulary learning in asynchronous mode” เขียนโดย Asst. Prof. Dr. Budi Waluyo ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร “TEFLIN Journal” บนฐานข้อมูล Scopus Index, Q2
  3. บทความเรื่อง “An eco-friendly method using deep eutectic solvents immobilized in a microcrystal cellulose-polyvinyl alcohol sponge for parabens analysis in food samples” เขียนโดย Asst. Prof. Dr. Fonthip Makkliang ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร “Microchemical Journal” บนฐานข้อมูล Scopus Index, Q1
  4. บทความเรื่อง “Paragraph vs essay: do they require the same self-regulated writing strategies” เขียนโดย Dr. Merliyani Putri Anggraini ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร “Microchemical Journal” onบนฐานข้อมูล Scopus Index, Q1