สรุปผลงานวิจัยตีพิมพ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ 1:1 ที่ตอบรับให้ตีพิมพ์และที่ได้รับการตีพิมพ์ ในเดือนมีนาคม 2566 ประกอบด้วยจำนวน 3 บทความ ดังนี้

  1. บทความเรื่อง “Autonomous learning and the use of digital technologies in online English classrooms in higher education” เขียนโดย Asst. Prof. Dr. Budi Waluyo ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร “Contemporary Educational Technology” บนฐานข้อมูล Scopus Index, Q1
  2. บทความเรื่อง “Designing with Communities by Participatory Action Research on Nakhon Silver Nielloware Jewelry in Southern Thailand” เขียนโดย Assoc. Prof. Rewat Suksikarn ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร “Archives of Design Research (ADR)” บนฐานข้อมูล Scopus Index, Q1
  3. บทความเรื่อง “Pedagogical strategies for increasing students’ English use in bilingual education: A linguistic ethnography study” เขียนโดย Asst. Prof. Dr. Budi Waluyo ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร “International Journal of Language Studies” บนฐานข้อมูล Scopus Index, Q1