กิจกรรม ติว ต่อ เติม แต้ม รายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2566

สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมติว ต่อ เติม แต้ม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบออนไลน์ก่อนสอบกลางภาค ในช่วงวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2566 และก่อนสอบปลายภาค ในช่วงวันที่ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2566 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “SOLGEN ติว ต่อ เติม แต้ม” ทั้งหมด 6 รายวิชา ดังนี้ 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย
2.เทคนิคการสื่อสารในสังคมร่วมสมัย
3.ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์
4.การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย
5.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน
6.นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังร่วมการติว รวมทุกวิชามากกว่า 2,000 คน และ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าติวอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คะแนนประเมินมากว่า 4.67)

ดูภาพบรรยากาศได้ด้านล่างนี้

Tutoring Activities