กิจกรรม ติว ต่อ เติม แต้ม รายวิชาศึกษาทั่วไป 3/2565

สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมติว ต่อ เติม แต้ม ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 ให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบออนไลน์ก่อนสอบกลางภาค ในช่วงวันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2566 และก่อนสอบปลายภาค ในช่วงวันที่ 21 มีนาคม – 5 เมษายน 2566 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “SOLGEN ติว ต่อ เติม แต้ม”  ทั้งหมด 7 รายวิชา ดังนี้
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย
2.เทคนิคการสื่อสารในสังคมร่วมสมัย 
3.ความเป็นไทยและพลเมืองโลก
4.ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์
5.การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย
6.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน
7.นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังร่วมการติว รวมทุกวิชามากกว่า 2,000 คน และ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าติวอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คะแนนประเมินมากว่า 4.55)

ดูภาพบรรยากาศได้ด้านล่างนี้

Tutoring Activities