ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ฝนทิพย์ มากเกลี้ยง
ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ฝนทิพย์ มากเกลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

อาจารย์ประเมินดีเยี่ยม 2565 (1)