สำนักวิชาพหุภาษาฯ จัดโครงการ Research Writeshop Series ครั้งที่ 1

สถานวิจัย สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ 1st Research Writeshop Series ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 5
การจัดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเขียนบทความวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตบทความวิจัย 1:1 บทความวิจัยที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศ และการผลิตร่างข้อเสนอทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2566 ตามนโยบายการเข้าสู่ World Ranking University
โดยโครงการแบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่
1. การเขียนร่างต้นฉบับบทความส่วนบุคคล
2. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทุนวิจัยภายนอก
3. การเขียนบทความที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศ
4. การนำเสนอและการวัดประเมินผล