SOLGEN ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสอนหลักสูตรนานาชาติ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสอนหลักสูตรนานาชาติ
– วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 บรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ” วิทยากรโดย อาจารย์วิมลสิริ เหมทานนท์
– วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 บรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในหลักสูตรนานาชาติ” วิทยากรโดย อาจารย์ดนัย พลอยพลาย

ออนไลน์ผ่าน ZOOM
Meeting ID: 996 5923 8588
Passcode: 840839
Link: https://wu-ac-th.zoom.us/j/99659238588…

ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/P81zkpwk6TNWDDZ49

อบรมพัฒนาบุคลากร