SOLGEN ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับผลประเมินการสอนระดับดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา 4.5 คะแนนขึ้นไป ในปีการศึกษา 2564

ประเมินการสอนระดับดีเยี่ยม