#SOLGEN จัดกิจกรรมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศเสมือนจริงครั้งที่ 2 ร่วมกับ Batangas State University ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โดย สถานวิจัย ได้จัดกิจกรรมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศเสมือนจริงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยมีคณาจารย์จากทั้งสองสถาบันเข้าร่วมกว่า 50 คน โดยมีเป้าหมายในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระหว่างประเทศ
 
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป กล่าวว่า “ขอต้อนรับคณาจารย์ทุกท่านสู้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสมือนจริง ครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจัดขึ้น แต่เรายังจะจัดต่อเนื่องเป็นชุดโครงการ โดยเป้าหมายของการจัดโครงการ คือ ความมือด้านในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ระหว่าง 2 สถาบัน อันได้แก่ สำนักวิชพหุภาษาฯ และ Batangas State University
 
ขอขอบคุณสถานวิจัย สมาชิกทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรจาก Batangas State University ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และผมมั่นใจว่ากิจกรรมจะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแค่สองหน่วยงาน แต่รวมถึงระดับมหาวิทยาลัย
 
โอกาสนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและสนุกไปกับกิจกรรม”