SOLGEN ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการรับรอง UKPSF
ประจำเดือนตุลาคม 2564

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการรับรองความเป็นผู้สอนมืออาชีพตามกรอบ #UKPSF จาก Advance Higher Education ประเทศสหราชอาณาจักร ประจำเดือนตุลาคม 2464 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
 
1. อาจารย์ สุวิตา  แก้วอารีลาภ ผู้ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellow
2. อาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ ผู้ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellow
 
ปัจจุบัน #SOLGEN มีอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง UKPSF จำนวน 40 ท่าน
ระดับ Senior Fellow 2 ท่าน
ระดับ Fellow 38 ท่าน