SOLGEN รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2563

        เมื่อวันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป คณะผู้บริหาร ประธานคณะทำงาน และพนักงานสายปฏิบัติการของสำนักวิชาฯ ร่วมกันนำเสนอรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ระดับสำนักวิชาตามเกณฑ์ WUQA-S ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เดชะปัญญา อาจารย์ประจำสำนักวิชาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ และอาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ สำนักวิชาฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4.87 คะแนน จาก 5.00 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีมาก” และเพิ่มสูงขึ้นถึง 125% จาก 3.90 คะแนน ในปีการศึกษา 2562 นับเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ สำนักวิชาได้รับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

        ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ได้กล่าวว่า “ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของ SOLGEN ในปีการศึกษา 2563 ถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคนของสำนักวิชา ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทั้งในปีการศึกษา 2562 และ 2563 สำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาองค์กรของ SOLGEN ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และที่สำคัญ คือ สมาชิก SOLGEN ทุกคน ตั้งแต่ ผู้บริหาร ประธานคณะทำงาน และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน สำหรับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่ทำให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์”