#SOLGEN ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา ระดับดีเยี่ยม 4.50 ขึ้นไป ในภาคการศึกษาที่ 1/2563
ผศ.ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป กล่าวว่า ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 มีอาจารย์ SOLGEN จำนวน 17 คน คิดเป็น 42% ของอาจารย์ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ได้รับผลประเมินการสอนจากนักศึกษาในระดับดีเยี่ยม (4.50 คะแนนขึ้นไป)
ทั้งนี้ สำนักวิชาฯ มีเป้าหมาย คือ การสนับสนุนให้ 100% ของอาจารย์ได้รับผลประเมินการสอนในระดับคะแนน 4.50 ขึ้นไป โดยสำนักวิชาฯ มุ่งเน้นให้นำกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน มีระบบพี่เลี้ยงด้านการสอนคอยดูแลอาจารย์ใหม่อย่างใกล้ชิด และจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนให้อาจารย์ที่ได้รับผลประเมินในระดับดีเยี่ยมมาบอกเล่าประสบการณ์ในหัวข้อ “สอนอย่างไรให้ได้ 4.50”