#SOLGEN จัดกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการเขียนใบสมัคร UKPSF ครั้งที่ 1

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการเขียนใบสมัคร UKPSF ครั้งที่ 1 “การเขียน A1-A2” เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2563 โดยมีอาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป และทีมคณะทำงาน The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ดำเนินการจัดกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อให้คำแนะนำแก่คณาจารย์ SOLGEN จำนวน 18 คน ในการเขียนใบสมัคร เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ และได้รับการรับรองจาก The Higher Education Academy (HEA) ประเทศ สหราชอาณาจักร