อาจารย์ #SOLGEN ร่วมแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ม.วลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563