ผู้บริหาร SOLGEN สวมครุยปริญญาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) นำโดย ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา คณบดี อาจารย์จูนิเฟอร์ ลีล บูโคล (Mr. Junifer Leal Bucol) หัวหน้าสาขาวิชาพหุภาษา และ ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563