SOLGEN จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพภายใต้หัวข้อ “Good Speaking and Good Personality for Success”

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-18.00 น. ที่ผ่านมาสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพในหัวข้อ “Good speaking and Good personality for success” ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก และเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วัยทำงาน ซึ่งบุคลิกภาพที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงไม่ว่าจะเป็น ทั้งภายในและภายนอกให้มีความเหมาะสมตามกาลเทศะจะเป็นภาพลักษณ์ที่น่าจดจํา สร้างความประทับใจต่อ พบเห็นได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมการทํางานได้อย่างราบรื่น

ภายในงานนักศึกษามีการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร อันได้แก่ ทนพ.เสกสรรค์ อาการส รอง 1 Miss Perfect Thailand 2022 และนายอัครพัชร์ ภัทรสิริรดานันท์ ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ ประจําปี 2564 นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร ถามคำถามที่ตนเองสงสัย ร่วมแสดงความคิดเห็น และฝึกฝนบุคลิกภาพที่ดี กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมหลากหลายสำนักวิชารวม 150 คน จากผลสถิติคะแนนประเมินที่ได้รับ พบว่า 90% ของนักศึกษา ในโครงการ มีความพึงพอใจในระดับ ”ดีมาก”