SOLGEN จัดโครงการจิตอาสาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป #SOLGEN จัดโครงการ SOLGEN จิตอาสาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 
โครงการ SOLGEN จิตอาสาฯ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้ทักษะความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดพังงา ที่ศูนย์เยาวชนพุทธ Burma Young Buddhist Cultural and Learning Center ตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื่องจากในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นโรงเรียนที่เปิดการสอนสำหรับบุตรหลานของผู้ใช้แรงงานชาวพม่าให้มีทักษะภาษาในการดำเนินชีวิตในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศแม่ของตนเอง
 
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปเล็งเห็นความสำคัญเชิงนโยบายมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ในข้อ 4 การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในระหว่างประเทศ และข้อ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ การสร้างโครงการ SOLGEN จิตอาสาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กเหล่านี้เพื่อสร้างบุตรหลานคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะความรู้ทั้งในภาษาไทยและภาษาพม่า และให้เด็กเหล่านี้มีทักษะความรู้ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต
 
โดยโครงการนี้จะทำให้เกิดการสร้างความตระหนักถึงการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของมหาวิทยาลัยในการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีภาวะการเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะ เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง”
 
โอกาสนี้ SOLGEN ขอขอบคุณการสนับสนุนทุกรูปแบบที่ส่งมอบมายังโครงการ ทั้งนี้โครงการได้เป็นตัวแทนส่งมอบน้ำใจจากทุกท่านถึงมือเด็ก ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว