ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ และ ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงในพื้นที่จัดนิทรรศการของพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 โดยมีองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบริมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ