สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (SOLGEN) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา คณบดี อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี รองคณบดี คณาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ สวนวลัยลักษณ์